تجاری سازی آفت کشها

چکیده : امروزه با آشکار شدن عوارض سوء آفت کشهای شیمیایی بر سلامت محیط زیست و سلامت انسان و گرایش روز افزون مردم به مصرف مواد غذایی ارگانیک و بدون مصرف سموم شیمیایی، آفت کشهای طبیعی به عنوان یک جایگزین مناسب، کم خطر برای سلامت انسان و دوستدار محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.

ادامه مطلب
,

مدیریت آفات نعنا فلفلی

Executive Summary : Two Spotted Mite (TSM) is one of the most difficult horticultural pests to control and constitutes a very significant and real risk to stable commercial peppermint oil production. No integrated pest management protocols have previously been established in Australia to minimise this risk. The incidence of Two Spotted Mite is increasing annually

ادامه مطلب
, ,

تجاری سازی آفت کشهای طبیعی، ضرورت ها و پتانسیل ها

مقدمه : معرفی آفت کشهای طبیعی :  بر اساس تعریف آژانس حفاظت محیط ایاالت متحده امریکا، “آفت کش های طبیعی انواع خاصی از آفت کش ها هستند که از مواد طبیعی از قبیل حیوانات، گیاهان، باکتریها و برخی از مواد معدنی خاص منشأ گرفته اند” (۲۰۱۱,EPA) گیاهان در واقع البراتوارهای طبیعی عظیمی هستند که تعداد

ادامه مطلب