تجاری سازی آفت کشهای طبیعی، ضرورت ها و پتانسیل ها

مقدمه : معرفی آفت کشهای طبیعی :  بر اساس تعریف آژانس حفاظت محیط ایاالت متحده امریکا، “آفت کش های طبیعی انواع خاصی از آفت کش ها هستند که از مواد طبیعی از قبیل حیوانات، گیاهان، باکتریها و برخی از مواد معدنی خاص منشأ گرفته اند” (۲۰۱۱,EPA) گیاهان در واقع البراتوارهای طبیعی عظیمی هستند که تعداد

ادامه مطلب