سرخارگل

مقدمه : سرخارگل گیاهی علفی و چندساله می باشد. ارتفاع این گیاه به ۸۰ تا ۱۵۰ سانتی متر می رسد. ریزوم آن کوتاه و از ریشه های بسیاری منشعب می شود. ریشه مستقیم و کم وبیش منشعب و رنگ آن از قهوه ای تیره تا سفید مات است. ساقه این گیاه قائم و استوانه ای

ادامه مطلب